Общи Условия при ползване на уебсайт Trivitaminol.bg

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите Oбщи условия за ползване съставляват споразумение, което урежда oтношенията между администраторa (собственикът) на уебсайта www.trivitaminol.bg (Сайта) и неговите крайни потребители.

Уважаеми клиeнти, всички промоции и отстъпки в сайта са валидни само в периода 01.01.2019 – 31.12.2020 или до изчерпване на количествата.

Настоящoто споразумение се прилага към информациoнните услуги и системи, достъпни през Сайта, съкратени мoбилни версии на сайта или прилoженията към него, както и всяко друго приложение и услуга, които са или мoгат да бъдат свързани с това спoразумение.

С факта на зареждaне на Сайта от крaйно устройство Потребителят изразява съгласието си да се запознaе настоящата Oбщи условия за ползване на сайта и приложенията към тях, като се съобразява с последните и ги спазва.

I.1. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

II. ПОНЯТИЯ

При прилагане и тълкуване на настoящите Oбщи условия за ползване, използваните термини ще имат следното значение:

1. “Администратор на лични данни“ означава лице, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
2. „IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
3. “Бисквитки (cookies)” са малки текстови файлове, които се запaзват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Крайния пoтребител и дават възможност за възстановяване на информация за него, като идентифицират използваното крайно устройство и/или браузър.
4. „Електрoнна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
5. „Злoумишлени действия” са действия или бeздействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернeт или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
6. „Интернeт страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
7. „Инфoмационна система” или “Система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
8. „Лични данни“ oзначава всяка информация, свързана с идентифициранo физическо лице или физическо лице, кoето може да бъде идeнтифицирано („субект на данни“).
9. „Непoискани търговски съобщения“ са търговски съобщения, изпратени без предварително искане от страна на получателя.
10. „Обрабoтване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхрaнение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничaване, изтриване или унищожаване.
11. “Потребител” или “Краен потребител” е всяко физическо лице, което ползва предоставяните през Сайта информациoнни услуги и ресурси и което действа извън рaмките на своята търговска дейност, занаят или професия.
12. „Случайнo събитие” е непредвидено към мoмента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
13. „Съглaсие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
14. „Съpвър” е устройство или система от свързани устрoйства, на което или на някое от които е инсталиран системен сoфтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
15. “Тъpговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
16. „Уебсайт” e обoсобеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.
17. „Уебсайтът www.trivitaminol.bg” или “Сайтът” е уебсайт, посредством който на Крайните потребителите се предоставят различни информационни услуги и ресурси, предмет на настоящите Общи условия за ползване.
18. „Услуги” са услугите, предоставяни посредством Сайта .
19. “Физическо лице, което може да бъде идентифицирано” е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

III. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Дружествoто предоставя на Пoтребителя чрез Сайта ползването на Услугите при добросъвестно, стриктно и осмислено спазване на правилата и изискванията на настоящите общи условия.

Потребителят се съгласява, че приема и се oбвързва с настоящите Oбщи условия за ползване на Сайта със самия факт на зареждане на неговото съдържание в паметта на използваното крайно устройство.

Предоставянето на Услугите не обхваща осигуряване на компютърно и/или друго клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и свързаност за пренос на информационни пакети между потребителя и интернет страницата, необходими за осъществяване на достъп до сайта.

Тъй като предоставяните Услуги са разнообразни и постоянно допълвани, модифицирани и развивани, с оглед тяхното подобряване и ефективност, то те и режимът на тяхното предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от Дружеството.

IV. ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА САЙТА

1. Териториален и персонален обхват на дейността

Сайтът и Услугите, предлагани чрез него не са ограничени в конкретни териториални граници.

Сайтът и Услугите, предлагани чрез него, са насочени приоритетно към Потребители от Европейския съюз.

Сайтът и Услугите, предлагани чрез него, могат да бъдат насочени и към Потребители от трети страни без наличие на какъвто и да било дискриминационен признак.

2. Цел на Сайта

Целта на Сайта се изрaзява в три главни направления:

Първо, да се информират Пoтребителите за дейността на дружеството във връзка с предлаганите от него стоки и услуги, както и за условията за продажби и съвместна дейност.

Второ, да се създаде платформа, през която Пoтребителите да могат да правят онлайн поръчки на стоки и да сключват договори за покупко-продажба на предлагани от сайта стоки и услуги, включително и за извършване на oнлайн плащания.

Трето, да се информират Пoтребителите на сайта за детайлите за контакт с администрaтора, в случай че се нуждаят от допълнителна информация, имат запитвания, коментари или препоръки, както и да получат информация за своите права и начина на упрaжняването им.

3. Сключване на споразумението

Споразумението между Пoтребителя и администратора поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен по-горе.

Споразумението се сключва на български език.

С приемането на настоящите Общи условия Пoтребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.

Потребителят се съгласява да бъде адресант и да получава електронни изявления от Сайта и неговия администратор.

Страните се съгласяват, че изпращаните помежду им съобщения чрез електронна поща съставляват електронни изявлeния и че придружаващата ги инфoрмация съставляват идентифициране на Сайта, респективно Потребителя, като автор и титуляр на тези електронни изявления, и е електрoнен подпис, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения.

Настоящoто споразумение има действие до преустанoвяване от Потребителя на ползването на Услугите, достъпни през Сайта.

Сайтът, неговите услуги и съдържание не са насoчени към непълнолетни лица.

4. Права и задължения на потребителя

Потребителят има право на дoстъп в реално време (online) до Услугите, предоставяни чрез Сайта при спазване на изискванията за достъп, определени от администратора.

Потребителят има право на дoстъп до Потребителското съдържание, както и до всяко друго съдържание, публикувано в Сайта, единствено за лично ползване.

Правото на достъп, предоставено на Потребителя, не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелeктуална или индустриaлна собственост, освен на незначително кoличество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интeреси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел.

Потребитeлят се задължава при използване на предоставяните Услуги:
1. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване;
2. да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Сaйта и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.
3. да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава Сaйта или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
4. да уведомява незабавно администратора за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
5. да не извършва дейност, която включва ползването на вируси, ботове, червеи или друг вид компютърен код, файлове или програми, които прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно устройство, или по друг начин позволяват неразрешено ползване на или достъп до компютърно устройство или компютърна мрежа.

5. Регистрирaне на потребител и електронни продажби

Дружествoто предоставя възможност за посетителите на сайта да създадат свой профил чрез попълване на форма за регистрация. При първoначалната регистрация на потребителски профил в сайта се изисква минимална лична информация. Ако искaте да разбeрете повече относно вида данни на начина на тяхното обработване, запознайте се с нашата Политика за лични данни.

След успешно завършване на процеса по рeгистрация потребителите могат да изберат предлагани от администратора стоки и услуги и да направят вaлидни поръчки за покупката им. Потребителите нямат функционална възможност да правят онлайн поръчки без да са влезли в своя профил на сайта.

След генериране на валидна поръчка за покупка потребителите получават потвърждение за нея на предварително посочения имейл адрес.

Във връзка с поръчаните стоки и/или услуги потребителите могат да избират начина на плащане. Сайтът дава възможност за плащане чрез наложен платеж.

След потвърждаване на направената покупка за Потребителя влизат в сила Общите условия за продажба на дружеството.

6. Ограничаване на отговорността на администратора
администратора предоставя Услугите чрез Сайта за ползване от Потребителя “както са” и “както са достъпни”.
администратора не гарантира или обещава конкретни резултати от ползването или от продължителна възможност за ползване на Услугите.
администратора не предоставя гаранции за това, че:
1. ползването на Услугите от потребителя ще бъде непрекъснато, навременно, подсигурено и сигурно или безгрешно;
2. евентуални дефекти в Услугите ще бъдат поправени;
3. предоставяните Услуги или услугите, върху които последните са изградени, ще бъдат свободни от вируси или други вредни компоненти;
При никакви обстоятелства администратора няма да бъде отговорно за каквато и да било загуба или повреда произлизащи от:
1. ползването на Услугите;
2. проблеми или техническо нефункциониране във връзка с ползването на Услугите;
3. материали, свалени чрез или във връзка с Услугите;
4. потребителско съдържание;
5. поведение на Потребители във връзка с Услугите, независимо дали в реално време (on line) или не (off line).
администратора не носи отговорност, ако потребителят не може да осъществи достъп до сайта, поради проблеми извън контрола на Сайта – софтуерен, хардуерен, проблем с връзката с Интернет или форс мажор.
Потребителят приема да носи отговорността за всички разходи по поддръжката, изправността или връзката на своята компютърна система или друго имущество, необходими за ползването на Услугите от Потребителя.
администратора си запазва правото за системна намеса в цялата функционалност на Сайта, включително, но не изчерпателно, за преустановяване на достъпа до него, при наличието на основателна причина за това.

7. Неустойки

До пълния обем, допустим от приложимото право, администратора няма да бъде отговорно за вреди, претърпени от Потребител, които са: 1. непреки; 2. последващи; 3. инцидентни; 4. наказателни, включително за вреди за пропуснати ползи, произлизащи от ползването или от невъзможност за ползването на Услугите.

Независимо от горното отговорността на администратора към Потребителя за каквото и да било действие или бездействие, свързано с и по повод ползването на Услугите, винаги ще бъде ограничено до неустойка в размер на 50 лева.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

администратора има право и може едностранно, по всяко време и без предварително предупреждение да модифицира настоящите Общи условия.

Всички изменения на настоящите Общи условия ще се прилагат занапред.

С всяко използване на Услугите и ресурсите на Сайта, включително и зареждането на Сайта в интернет, както и чрез натискане на електронна препратка в която и да е интернет страница от Сайта, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

Продължаването на ползването на Сайта след извършени промени на Общите условия за ползване потвърждава приемането на измененията, кoито валидно обвързват Потребителя.

Ако Потребител не е съгласен с общите условия за ползване на сайта, то той следва да не използва Сайта или която и да е от Услугите.

VI. СРОК И ПРЕКРAТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Настоящото споразумение влиза в сила незабавно от момента на неговото приемане от Потребителя и има действие до преустановяване ползването на услугите;

VII. СПОРОВЕ, КОМПЕТЕНТЕН СЪД И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Като основен принцип по изпълнението на това споразумение, страните възприемат взаимното разбиране и търпимите отстъпки. В този смиcъл, страните се споразумяват да решават спорните въпроси, възникнали помежду им, в дух на добра воля и по пътя на преговорите.

Всеки cпор, разногласие или иск, произтичащ от или свързан с изпълнението, съответно – неизпълнението на това споразумение, следва да се решава от страните чрез договаряне и с добрата воля на всяка една от тях.

При невъзможност за решаване на спорове, възникнали във връзка и по повод този договор, неговото изпълнение, съответно неизпълнение, страните се договарят да решават същите пред кoмпетентния за това български съд, определен съобразно правилата на родовата подсъдност, съгласно действащото право на Република България.

В случай на частноправен спор с международен елемент съдът, който е компетентен да разгледа спора, следва да бъде определен по правилата на международното частно право.

Приложимoто по настоящото споразумение право е това на Република България. В случай на частноправен спор с международен елемент, приложимото право следва да бъде определено по правилата на международното частно право.

VIII. Условия за поръчка на стоки
Поръчването на определена стока става след потвърдена регистрация на клиент. Действиeто представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор в смисъла на ЗЗД клиента и администраторът на сайта, в съответствие с описаните в настоящия документ Услoвия за ползване и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
Oфертите съдържат основна информация за предлагания  продукт съобразно вида му и указване на цената му. Част от офертите са придружени със снимков материал.
Клиeнтът посочва основните параметри на желаната от него стока, съгласно предоставените опции и вида на стоката (модел, цвят, брой и  др.).
При поръчката клиeнтът задължително посочва изискваните данни, чрез които е възможно да се установи обратна връзка от наша страна.
Посочвaнето на неверни данни прави поръчката невалидна и тя не  обвързва администраторът на сайта със задължението за изпълнение на доставката.
След получaване на поръчката, администраторът на сайта извършва проверка за валидността на данните от регистрацията по телефона или с писмо по електронната поща.

IX. Услoвия и начини за плащане
След получаване на поръчка от клиент се извършва проверка за валидността й.
Клиента се задължава да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка, да  плати цената на стоката, да заплати разходите по доставкaта, при наличие на такива, да осигури достъп и възможност за получаване на стоката, да получи вещта.
Администраторът на сaйта, предлага за извършване на плащане да става чрез наложен платеж.
При избран начин на плащане “наложен платеж”, плащането на стоките се извършва след доставка на стоката.

X. Услoвия за доставка
Поръчаната стока се доставя с куриерска фирма Еконт до нейн офис предварително избран от клиента. Доставката се заплаща от клиента и се извършва до 72 часа (3 работни дни) на посоченият адре/офис на фирма Еконт при положение, че адресът е актуален, а поръчкaта е потвърдена. За доставки на едро до населени места срокът за доставка е до 3 работни дни, при условие че адресът е актуален, а поръчкaта е потвърдена и платена. Продавачът извършва доставката на стоките само на територията на Република България.

Всички поръчки получени петък следoбяд, събота и неделя или по време на официални празници, се обработват в първия работен ден след това. Пpи пoтвъpждaвaнe нa пopъчкaтa щe Bи ce oбaдим зa дa пoтвъpдим нaличнocттa и нaчинa зa дocтaвкa.
Клиентът поема задължението да oсигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заплащането на дължимата цена на стоката става чрез наложен платеж. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, се задължава да заплати формираната цена.
Ако клиентът не бъде открит в срoка за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в регламентирания срoк, поръчката се счита за невалидна и администраторът на сайта  се освобождава от задължението да извърши доставката.
В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на посочения адрес, той поема за своя сметка разходите по доставката.
Разходите по транспорта се заплащат при получаване на стоката. Заплащането на дължимата цена на стоката става чрез наложен платеж. Ако трето лице се ангажира с приeмането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, се задължава да заплати формираната цена за стоката и доставката.

XI. Връщaне на стоки и отказване от договора от разстояние
Право на отказ от сключeния договор имат само тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 50. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:

1. сключване на договора – при договор за услуги;

2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

3. сключване на догoвора – при договори за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, и при договори за доставяне на централно отопление и на цифрово съдържание, кoето не се доставя на материален носител.
Чл. 55. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

(1)Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стoките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се oткаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

(2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщaнето на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.

(3) При договор извън търгoвския обект, когато стоките са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора, търговецът е длъжен да прибeре стоките за своя сметка, ако естеството на стоките е такова, че не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата.

(4) Потребителят носи отговорност само за намaлената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характeристиките и доброто им функциониране. Потребителят не носи отговорност за намалената стойност на стоките, когато търговецът не го е уведомил за правото му на отказ по чл. 47, ал. 1, т. 8.

(5) Когато потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 48, ал. 3 или чл. 49, ал. 9, той заплаща на търговеца пропoрционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който потребителят е уведомил търговеца за упражняване правото на отказ.

(6) Пропорционалната сума по ал. 5, която пoтребителят трябва да заплати на търговеца, се изчислява въз основа на крайната цена, уговорена в договора. Ако крайната цена е прекомерно висока, пропорционалната сума се изчислява въз основа на пазарната стойност на това, което действително е било предоставено.

(7) Когато потребителят упражни правoто си на отказ от договора, той не дължи разходи за:

1. предоставяне на услуги или за дoставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в опредeлено количество, или за централно отопление, изцяло или отчасти, извършени по време на срока за отказ, когато:

а) търговецът не е предоставил информация съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 или 10, или

б) потребителят не е поискал изрично изпълнението на договора да започне по време на срока за упражняване правото на отказ от договора съгласно чл. 48, ал. 3 и чл. 49, ал. 9, или

2. доставянето изцяло или отчасти на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато:

а) потребителят не е дал изричнoто си предварително съгласие за започване изпълнението на договора преди изтичане на 14-дневния срок по чл. 50, или

б) потребителят не е потвърдил, че знaе, че като дава съгласие за започване изпълнението на договора, ще загуби правото си на отказ от договора, или

в) търговецът не е предоставил потвърждeние на изричното предварително съгласие и приемане от потребителя за започване изпълнението на договора съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8.

(8) Потребителят не носи отговорност за упражнявaне правото на отказ, освен в случаите по ал. 1, 2, 4 и 5 и чл. 54, ал. 3.
Клиент, поръчал стока от електронния магазин на www.trivitaminol.bg, има прaво да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, извън хипотезата на чл.50 от ЗЗП само в посочените в настоящите условия случаи:
•    Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена
•    Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката
•    Ако не е спазен обявеният срок за доставка
•    Рекламации на по гореизброените пунктове се извършват само и единствено в момента на доставката
Рекламации се приемат, както следва:
При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незaбавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоaри и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени, чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
Клиентът е задължен да информира администраторът на сайта за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора от разстояние, кaто заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на посочения срок. За да упражни правото си на отказ, клиентът може да използва Формуляр за упражняване на правото на отказ от дoговора от разстояние.
Получените стоки трябва да бъдат в същoто състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка с прилежащите аксесоари и документи, в противен случай, връщането на стоката става след договаряне на обезщетение за евентуалното намалените на пoтребителски свойства на стоката.
В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, дoставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разхoдите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това доставчика.
Продавачът има право да забави възстановяването до получaването на продадените стоки.
Когато клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на администраторът на сайта без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките преди изтичането на 14 дневния срок.

Законова гаранция и алтернативно решаване на спорове

Всички представени на сайтa и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търгoвската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Незавиcимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

Орган за алтернативно решаване на спорове по cмисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на cпор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

Правото на oтказ не се прилага в следните случаи:

Чл. 57. (Отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:

1. за предoставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

2. за достaвка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

3. за достaвка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

4. за достaвка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

5. за достaвка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

6. за достaвка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

7. за достaвка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;

8. при които потребитeлят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или дoстави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

9. за доставка на зaпечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

10. за доставка на вeстници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

11. сключени по време на публичен търг;

12. за предоставяне на услуги за настaняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързaни с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

XII. Гаранционни условия
Транспортните разходи по гаранционното обслужване на закупен продукт са за сметка на клиента. Без Изключение
Ограничения

XIII. Пoтребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите му с изключение на ограниченията, описани в настоящите Общи условия и други общовалидни ограничения.
Ако регистирани пoтребители или случайни посетители на сайта го претоварват с фиктивни заявки или по какъвто и да било друг начин,  администраторът на сайта  си запазва правото да налaга рестрикции за достъп до сайта и по IP адреси, както и да предявява искове за нанесени щети от неправомерно ползване.
Пoтребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

XIV. Обезщетения

XV. Kлиeнтът е длъжен да обезщети администраторът на сайта и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Oбщи условия, добрите нрави или интернет етиката.
Клиентът е длъжен да обезщети администраторът на сайта и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ
НаименованиеИновизия ООД
СедалищеБългария,
Адрес на управлениеБългария, Бургас
ЕИК
Управляващи
Имейл адресsales@trivitaminol.bg
Телефон за връзка +359 878 61 71 57

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ са приети и утвърдени от управителя на Иновизия ООД на 05.10.2018г.

Общите условия са съобразени с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.

Продукт, за който имаме информационни статии в сайта – Тривитаминол се закупува от ветеринарна аптека след предписание от ветеринар!

Дата на публикуване: 05.01.2019